SPI@easeII

ภาพกิจกรรมการโครงการ SPI@easeII ในงานสัมมนา

"CMMI Journey การเดินทางของการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์"

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด และ ไอคอนเซ็ปส์ กรุ๊ป ออฟ คอมพานี ที่ได้รับโล่จาก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ในการปรับปรุงกระบวนการพัณนาซอฟแวร์ CMMI

spi-3

spi-4

spi-6

sei remark