NSTDA

             ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานของรัฐ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

              National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

              OU : NECTEC/IENDU

                 ผ่านการประเมิน CMMI ML3 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

 

                           

 

                           

 

                           

 

 

 

sei remark