Mimacom

Congratulation!!! Mimacom AG Achieve CMMI ML5

congrad mimacom

 

ongrad mimacom2

Congratulation!!! Mimacom AG at Bern, Burgdorf, Switzerland
และขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และดร.ชุมพล ครุฑแก้ว
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SoftWare Engineering Laboratory : SWE) ที่ได้ให้ความสำคัญกับประเมินโดยส่งตัวแทนของ (SoftWare Engineering Laboratory : SWE) เข้าร่วมเป็น External ATM ใน
ครั้งนี้ด้วย

sei remark